De pdw’er in de ggz weer declarabel!

 In Actueel

Op 3 juli 2018 hebben verschillende partijen een hoofdlijnenakkoord (HLA) afgesloten voor de ggz. Het is de bedoeling dat dit akkoord op 10 juli 2018 ondertekend gaat worden. Afgelopen weken is er met de betrokken partijen intensief overleg gevoerd over de inhoud van het HLA. Naast gebruikelijke ggz partijen (GGZNL, Meer GGZ, ZN, P3NL en NIP, NVvP, LVVP, MIND, V&VN) zijn ook LHV, InEen en partijen uit het sociaal domein betrokken geweest zoals de RIBW en de Federatie Opvang voor Dak- en thuislozen. Belangrijk is ook de betrokkenheid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Er is een gezamenlijk onderkend belang om de ggz toegankelijk, betaalbaar, transparant en kwalitatief hoogwaardig te maken, de grote wachtlijsten weg te werken en de administratieve lasten te verminderen. Voor die beide laatste onderwerpen zijn aparte deel- of sectorplannen opgesteld.

Wat betekent dit voor de PDW’er. “Partijen verzoeken de NZa in 2019 een bekostigingsexperiment uit te voeren dat ondersteunend is aan de invoering van een nieuwe prestatiestructuur en waarin de beroepen die het meest bijdragen aan het verkorten van de wachttijden declarabel worden. In ieder geval gaat het dan om ervaringsdeskundig medewerkers, HBO-psychologen en de geregistreerde psychodiagnostisch medewerkers. Als blijkt dat deze afbakening juridisch niet houdbaar is, dan wordt een andere afbakening van het experiment gekozen.
Dit experiment vindt plaats binnen gecontracteerde zorg en inzet van de betrokken beroepsgroepen valt onder supervisie van de regiebehandelaar zodat de kwaliteit van zorg geborgd is.”

Dit betekent dat per 01-01-2019 iedere pdw’er die ingeschreven staat in het in oprichting zijnde kwaliteitsregister voor psychodiagnostisch werkenden, vergoed gaat worden. De VVP zou vanzelfsprekend het liefst zien dat de pdw’er zonder experiment vergoed zou gaan worden, zoals we al jaren aangeven. Hiervoor zijn vele argumenten, zoals de uitspraak van het NKO in 2015 dat de pdw’er een onmisbaar beroep is in de ggz, en dat de bekostiging geborgd moet zijn. Gezien de zware weg die we de afgelopen jaren hebben moeten gaan, zijn we heel blij met dit alternatief en dat de pdw’er per 01-01-2019 daadwerkelijk declarabel wordt.  In de hoop en de verwachting dat ggz instellingen weer pdw’ers aan gaan nemen, kan er onderzoek gedaan worden naar de inzet van onze beroepsgroep.

Zodra we meer informatie hebben, zullen we dit zo spoedig mogelijk op de website laten weten.

Jenneken Hasper

Voorzitter

Recommended Posts