Een kwaliteitsregister voor PDW’ers!

 In Actueel

Op 1 oktober 2018 zal het kwaliteitsregister voor psychodiagnostisch werkenden bij Registerplein geopend worden. We willen je hierbij de eerste informatie geven over hoe het register eruit zal gaan zien. Deze informatie is niet volledig. Het registratiereglement zal binnenkort op de site van Registerplein in te zien zijn.

De VVP heeft ervoor gekozen om dit register in het leven te roepen om ten eerste te borgen dat de psychodiagnostisch werkende over voldoende actuele deskundigheid beschikt voor de uitoefening van het beroep en ten tweede de kwaliteiten van de psychodiagnostisch werkende te bevorderen.

Het register bestaat uit een registratie Standaard en een registratie Plus. Een persoon kan met slechts één registratietype ingeschreven worden in het register. Wijziging van registratie Standaard naar registratie Plus is mogelijk als aan de criteria voldaan kan worden.

Je wordt toegelaten tot het register nadat is aangetoond dat je aan de toelatingscriteria voor de betreffende registratie voldoet.

Registratie standaard:
– Je beschikt over een geldig diploma testassistent of psychologisch assistent van het NIP, of PPA van het LOI. Als je nog in opleiding bent kun je worden toegelaten als je of de opleiding TP volgen en je stage met een voldoende afgerond hebt, of WO psychologie volgt, een stage met een voldoende afgerond hebt en je BAPD behaald hebt.
– Je beschikt over een Verklaring Omtrent het Gedrag voor Natuurlijke Personen (VOG NP) die niet ouder is dan 12 maanden volgens het screeningsprofiel 75.

Registratie plus:
– Je beschikt over een geldig diploma Psychologisch medewerker van het NIP, TP, PDW, Assistent in de psychologie (A.I.P. in België) of WO psychologie met BAPD.
– Je beschikt over een Verklaring Omtrent het Gedrag voor Natuurlijke Personen (VOG NP) die niet ouder is dan 12 maanden volgens het screeningsprofiel 75.

Tot 31 december 2019 is er een overgangsregeling van kracht.
Je bent in het bezit van en ander diploma dan benoemd bij de reguliere toelatingscriteria, en middels een verklaring werkervaring toon je aan dat je in de afgelopen vijf jaar minimaal 2080 uur (dit staat gelijk aan gemiddeld acht uur per week) werkzaam bent geweest en momenteel werkzaam bent in een functie waarin het hoofdbestanddeel psychodiagnostisch werk is.
Om vervolgens toegelaten te worden tot de registratie standaard dien je aan te tonen dat je gestandaardiseerd, individueel of groepsgewijs psychodiagnostisch onderzoek verricht, observeert tijdens het onderzoek, de testresultaten verwerkt en een onderzoeksverslag opstelt.
Om toegelaten te worden tot de registratie plus dien je aan te tonen dat je zelfstandig psychodiagnostisch onderzoek verricht. Je verwerkt en interpreteert de resultaten, formuleert (deel)conclusies en stelt de eindrapportage op; evalueert de onderzoeksgegevens met de verantwoordelijke psycholoog/(ortho)pedagoog. Je verricht uit de functie voortvloeiende, instellingsgebonden activiteiten zoals psycho-educatie, training, behandeling en begeleiding, assisteren bij verschillende vormen van therapie, voeren van intake- en uitslaggesprekken, enz.

Een registratieperiode bedraagt vijf jaar. Een registratieperiode kan worden verlengd als deze verlenging is aangevraagd en aan de voorwaarden voor herregistratie is voldaan. Deze criteria omvatten onder andere werkervaring, een VOG en eisen voor deskundigheidsbevordering. De precieze eisen zijn straks te lezen in het registratiereglement.

Wil je meer informatie, kijk dan op www.registerplein.nl

En wil je je inschrijven? Dan kan dat vanaf 1 oktober aanstaande. VVP leden krijgen korting op de inschrijving.

Recent Posts