Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement en Statuten

De VVP is een vereniging. Dat betekent dat elk VVP-lid een stem heeft in het verenigingsbeleid. De Algemene ledenvergadering bepaalt de koers van de VVP. De regels waaraan de vereniging en haar leden zich moeten houden, staan in de Statuten en in het Huishoudelijk Reglement.  

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
van de Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden.

LIDMAATSCHAP
Artikel 1
Aanmelding

 1. De aanmelding van nieuwe leden verloopt volledig via de website van de VVP. Na het invullen dient het formulier (is tevens een machtiging tot automatische incasso van de contributie) te worden ondertekend en tezamen met een bewijs van inschrijving opleiding / diploma te worden opgestuurd naar de ledenadministratie zie actueel adres op de website. Er wordt een e-mail bevestiging verzonden naar het opgegeven e mail adres.
 2. De ledenadministratie verifieert het ontvangen aanmeldingsformulier op volledigheid, ondertekening en de benodigde bewijsstukken waarna indien het aanmeldingsformulier volledig is en alle benodigde stukken aanwezig zijn het nieuw aangemelde lid wordt toegelaten tot de vereniging. Als er twijfel bestaat bij de ledenadministratie over de mogelijkheid tot toelating dan wordt dit voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur beslist dan over de toelating.
 3. Na een positieve beslissing van het bestuur zal de ledenadministratie het nieuwe lid activeren in de database. Automatisch wordt op dat moment de login naam en een wachtwoord per email verzonden naar het nieuwe lid. Hiermee kan worden ingelogd op het ledennetwerk. Uiteraard kan het verkregen wachtwoord worden gewijzigd in een wachtwoord naar keuze.
 4. Indien het bestuur beslist dat er niet over gegaan wordt tot toelating kan men daartegen in beroep gaan. Het beroepsschrift wordt aan de secretaris gezonden, uiterlijk binnen een maand. Van het instellen van beroep wordt door de secretaris direct schriftelijk kennis gegeven aan de betrokken kandidaat en per eerstvolgend verenigingsblad aan de leden.
 5. De ledenvergadering beslist op een ingesteld beroep in de eerstvolgende ledenvergadering, welke volgt op de publicatie in het verenigingsblad. Van deze beslissing wordt door de secretaris direct schriftelijk kennis gegeven aan de betrokken kandidaat en per eerstvolgend verenigingsblad en/of via de website aan de leden.

OPZEGGING
Artikel2.

 1. Opzegging van het lidmaatschap dient 1 maand voor het komende jaar schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie van de VVP.
 2. Indien niet tijdig is opgezegd is de contributie voor het gehele komende verenigingsjaar verschuldigd.
 3. Restitutie van contributie is niet mogelijk.

LEDENREGISTER
Artikel 3

 1. De ledenadministratie van de VVP houdt een ledenregister bij. Hierin staat bijvoorbeeld aangegeven dat de leden geacht worden zelf wijzigingen van hun gegevens, zo mogelijk, door te voeren via de website.
 2. Aanpassing van gegevens die door de leden niet mogen worden gemuteerd worden door de ledenadministratie verzorgd na schriftelijke opgave door het betreffende lid.
 3. Bij wijziging van het bankrekeningnummer dient een nieuwe schriftelijke machtiging zo spoedig mogelijk voor automatische incasso te worden afgegeven.

ROYEMENT/VERVALLENVERKLARING
Artikel 4

 1. Alvorens het bestuur een beslissing neemt omtrent het royement van een lid van de vereniging op grond van het in artikel 5, lid 6 van de statuten vermelde, stelt het bestuur de betrokkene in de gelegenheid zich te verantwoorden.
 2. Bij een besluit van het bestuur tot vervallenverklaring van het lidmaatschap van de vereniging, op grond van de in artikel 5, lid 4. d van de statuten genoemde gronden, stelt het de betrokkene in staat zich te verantwoorden.

DIPLOMA’S EN OPLEIDINGSINSTITUTEN
Artikel 5

 1. De door de vereniging erkende diploma’s, zoals bedoeld in artikel 4, lid 2 van de statuten zijn:
  • Het diploma Testassistent, Psychologisch assistent en Psychologisch medewerker, zoals onder auspiciën van het N.I.P. kan (kon) worden behaald.
  • Het diploma Psychologisch- Pedagogisch assistent, zoals onder auspiciën van het N.I.P., N.V.O. en VVP kan worden behaald aan de Leidse onderwijsinstellingen te Leiderdorp.
  • Het diploma (afstudeerrichting) Psychodiagnostisch werker (PDW) aan de Saxion Hogeschool (AMA) te Deventer.
  • Het diploma Assistent in de psychologie (A.I.P), aan ofwel de Katholieke Vlaamse Hogeschool, of het Instituut voor Psycho-sociale Opleiding (IPSOC) te Kortrijk.
  • Het diploma HBO bachelor toegepaste psychologie.
  • Ook studenten die in opleiding zijn bij bovengenoemde instellingen mogen reeds lid worden van de vereniging.
  • In geval van overige, hier niet genoemde, diploma’s en opleidingsinstituten, beslist het bestuur.

AANTAL JAREN WERKZAAM IN HET VAK ZONDER DIPLOMA
Artikel 6

 1. De periode als bedoeld in artikel 4, lid 3c van de statuten omvat 2 jaar.

BESTUUR
Artikel 7

 1. Het bestuur bestaat tenminste uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
  Leden voor het bestuur worden gekozen voor een termijn van drie verenigingsjaren, lopend van de ALV waarin men gekozen is tot aan de ALV drie jaar later, en kunnen zich daarna voor een termijn van één verenigingsjaar herkiesbaar stellen, met een maximum van 3 jaar.
 2. Vervolgens zijn zij niet eerder verkiesbaar dan na een periode van twee jaar.
 3. Bestuursleden treden af volgens een jaarlijks te publiceren rooster.
 4. Voor tussentijdse vacatures is het bestuur bevoegd leden van de vereniging te verzoeken zitting te nemen in het bestuur, voor de tijd van het lopende verenigingsjaar.
 5. Tenminste zes weken voor de ledenvergadering waarin de verkiezing van de in artikel 8, lid 2 van de statuten bedoelde leden van het bestuur zal moeten plaatsvinden, doet het bestuur aan de leden schriftelijk bericht toekomen. Hierin dient vermeld te worden welke vacatures er zullen ontstaan met een aanduiding omtrent de aard van het ontstaan van de vacature (bijv. periodiek aftreden), aangegeven moet worden of een aftredend lid zich al dan niet herkiesbaar stelt, alsmede het voorstel omtrent de wijze waarop naar de mening van het bestuur in de vacature voorzien kan worden.
 6. Tot drie weken voor de ledenvergadering waarin de verkiezing van de bestuursleden zal moeten plaatsvinden, bestaat voor de leden de gelegenheid schriftelijk kandidaten op te geven bij de secretaris met een ondertekende bereidheidverklaring van iedere kandidaat.
 7. De secretaris doet tijdens de ledenvergadering opgave van de definitieve voordracht.
 8. In de bestuursvergadering volgend op de ALV worden de diverse bestuursfuncties verdeelt.

TAAKOMSCRIJVINGEN
Artikel 8
Het bestuur kan indien nodig nadere taakomschrijvingen vaststellen, binnen de grenzen van dit huishoudelijk reglement.

 1. Taakomschrijving voorzitter.
  De taak van de voorzitter bestaat uit ten minste: het coördineren van alle bestuursactiviteiten en in de laatste instantie verantwoordelijk zijn voor alle door het bestuur genomen besluiten. De voorzitter leidt de bestuurs- en ledenvergaderingen en verleent het woord en heeft het recht elke spreker het woord te ontnemen.
 2. Taakomschrijving secretaris.
  De taak van de secretaris bestaat uit ten minste: het verzorgen van alle correspondentie aangaande de vereniging, in overleg met en namens het bestuur. Het notuleren van bestuurs- en ledenvergaderingen en zorgdragen voor het tijdig verzenden van de notulen. Het zorgdragen voor een jaarverslag aangaande de vereniging, dit in overleg met de voorzitter, waarna dit in de ledenvergadering zoals bedoeld in artikel 8, lid 14 van de statuten, aan de leden ter goedkeuring moet worden voorgelegd. Het bijhouden en beheren van het archief.
 3. Taakomschrijving penningmeester.
  De taak van de penningmeester bestaat uit ten minste: het beheren van de gelden der vereniging. Het verzorgen van een financieel jaaroverzicht, hetwelk in de ledenvergadering, zoals bedoeld in artikel 8, lid 14 van de statuten, aan de leden ter goedkeuring moet worden voorgelegd. Alvorens het financieel overzicht ter goedkeuring aan de leden wordt voorgelegd, moeten de boeken in orde bevonden worden door een door de ALV in te stellen kascommissie. Het aanbieden van de begroting van het komende verenigingsjaar ter goedkeuring aan de ledenvergadering.

LEDENVERGADERING
Artikel 9
Wijze van bijeenroepen

 1. Het bestuur doet, tenminste zes weken voordat de ledenvergadering plaats zal vinden, hierover schriftelijk bericht aan de leden.
 2. De uitnodiging voor de ledenvergadering geschiedt, tenzij de ledenvergadering anders mocht besluiten, schriftelijk en/of door middel van een oproep op de website, www. de VVP.nl en /of in het verenigingsblad. De verzending en /of oproep hiervan geschiedt minstens vier weken voordat de ledenvergadering zal worden gehouden en moet de in de vergadering te behandelen punten vermelden.
 3. Slechts ten aanzien van die punten die in de uitnodiging voor de ledenvergadering staan vermeld, kunnen in die vergadering besluiten worden genomen.
 4. Door de leden kunnen schriftelijk voorstellen worden gedaan ter behandeling in de ledenvergadering. Slechts indien dergelijke voorstellen voorzien van een korte schriftelijke toelichting, tenminste drie weken voordat de ledenvergadering wordt gehouden bij het bestuur zijn ingediend, zullen in die ledenvergadering in behandeling worden genomen.
 5. Indien de ledenvergadering niet door het bestuur wordt uitgeschreven, kan dit geschieden op voordracht van tenminste 10 % van het totaal aantal leden.

STEMMINGEN
Artikel 10

 1. Het stemmen over personen en/of zaken geschiedt door de leden die ter vergadering aanwezig zijn, of bij volmacht (zie statuten)
 2. Ter bepaling van het resultaat van de stemming blijven ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing.
 3. Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van die stem.

REGIOCONTACTPERSONEN
Artikel 11

 1. Een regiocontactpersoon treedt op binnen de desbetreffende regio onder verantwoording van het bestuur en organiseert minimaal een keer per jaar een studiebijeenkomst.
 2. Een regiocontactpersoon wordt benoemd door het bestuur.

COMMISSIES
Artikel 12

 1. Het bestuur is bevoegd commissies in te stellen. De commissies leggen jaarlijks schriftelijk alsook mondeling verantwoording af over hun werkzaamheden aan het bestuur. Schriftelijke verantwoording geschiedt middels een jaarverslag, mondelinge verantwoording middels ( het bijwonen van) de jaarlijkse commissiedag.
 2. Afspraken die schriftelijk vastgelegd zijn tussen commissies en het bestuur, worden jaarlijks tijdens de commissiedag geëvalueerd en opnieuw vastgesteld.

KASCOMMISSIE
Artikel 13

 1. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering leden van een kascommissie benoemd, die tot taak heeft de boeken van de vereniging te controleren, in overleg met de penningmeester. De commissie bestaat uit tenminste twee leden van de vereniging (waarbij vermenging van taken binnen de vereniging vermeden moet worden) en doet van haar bevindingen schriftelijk verslag aan het bestuur en aan de ledenvergadering zoals bedoeld in artikel 8, lid 14 van de statuten.
 2. Een kascommissie wordt benoemd voor een periode van twee verenigingsjaren, waarbij een rooster van aftreden gehanteerd wordt.

GELDMIDDELEN
Artikel 14

 1. Een voorstel voor de contributie wordt jaarlijks door het bestuur gedaan tijdens de ALV en door de aanwezige leden tijdens de ALV vastgesteld.
 2. De contributie voor het lidmaatschap van de VVP zal middels een automatische incasso worden geïnd. Automatische incasso geschiedt 1 x per jaar in februari.
 3. Aanmelding nieuwe leden gedurende het jaar; men betaalt een evenredig deel van de jaarcontributie met ingang van het kwartaal volgend op de datum van aanmelding. Dit evenredig deel van de jaarcontributie via automatische incasso zal worden geïncasseerd in de eerste maand van het betreffende kwartaal.
 4. Inkomsten, anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde contributiegelden, zullen ten goede komen aan de vereniging. Dit eigen vermogen zal alleen gebruikt worden voor zaken die de VVP(-leden) betreffen.

SLOTBEPALING
Artikel 15

 1. Ieder lid dat toetreedt tot de vereniging is onderworpen aan de bepalingen van de statuten, het huishoudelijk reglement en de beroepscode. In die gevallen waarin bovengenoemde documenten niet voorzien, beslist het bestuur.