Huishoudelijk reglement

Vereniging van Psychodiagnostisch Werkenden

Binnen de Vereniging van Psychodiagnostisch Werkenden (VVP) heeft elk VVP-lid een stem in het verenigingsbeleid en bepaalt de Algemene Vergadering (AV)  de koers van de vereniging. De regels waaraan de VVP en haar leden zich moeten houden staan in de ‘statuten’ en in het ‘huishoudelijk reglement.’

  Artikel 1. Lidmaatschap (aanmelding)

 1. De aanmelding van nieuwe leden verloopt volledig via de website van de VVP. Na het invullen dient het formulier (is tevens een machtiging tot automatische incasso van de contributie) te worden ondertekend en tezamen met een bewijs van inschrijving opleiding/diploma te worden opgestuurd naar de ledenadministratie (zie actueel adres op de website). Er wordt een e-mail bevestiging verzonden naar het opgegeven e-mailadres.
 2. De ledenadministratie verifieert het ontvangen aanmeldingsformulier op volledigheid, ondertekening en de benodigde bewijsstukken waarna indien het aanmeldingsformulier volledig is en alle benodigde stukken aanwezig zijn het nieuw aangemelde lid wordt toegelaten tot de vereniging. Als er twijfel bestaat bij de ledenadministratie over de mogelijkheid tot toelating dan wordt dit voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur beslist dan over de toelating.
 3. Na een positieve beslissing van het bestuur zal de ledenadministratie het nieuwe lid activeren in de database. Automatisch wordt op dat moment de loginnaam en een wachtwoord per e-mail verzonden naar het nieuwe lid. Hiermee kan worden ingelogd op het ledennetwerk. Uiteraard kan het verkregen wachtwoord worden gewijzigd in een wachtwoord naar keuze.
 4. Indien het bestuur beslist dat er niet over gegaan wordt tot toelating kan men daartegen in beroep gaan. Het beroepsschrift wordt aan de secretaris gezonden, uiterlijk binnen een maand. Van het instellen van beroep wordt door de secretaris direct schriftelijk kennis gegeven aan de betrokken kandidaat en per eerstvolgend verenigingsblad aan de leden.
 5. De ledenvergadering beslist op een ingesteld beroep in de eerstvolgende ledenvergadering, welke volgt op de publicatie in het verenigingsblad. Van deze beslissing wordt door de secretaris direct schriftelijk kennis gegeven aan de betrokken kandidaat en per eerstvolgend verenigingsblad en/of via de website aan de leden.
  Artikel 2. Opzegging

 1. Opzegging van het lidmaatschap dient 1 maand voor het komende jaar schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie van de VVP.
 2. Indien niet tijdig is opgezegd is de contributie voor het gehele komende verenigingsjaar verschuldigd.
 3. Restitutie van contributie is niet mogelijk.
  Artikel 3. Ledenregister

 1. De ledenadministratie van de VVP houdt een ledenregister bij. Hierin staat bijvoorbeeld aangegeven dat de leden geacht worden zelf wijzigingen van hun gegevens, zo mogelijk, door te voeren via de website.
 2. Aanpassing van gegevens die door de leden niet mogen worden gemuteerd worden door de ledenadministratie verzorgd na schriftelijke opgave door het betreffende lid.
 3. Bij wijziging van het bankrekeningnummer dient een nieuwe schriftelijke machtiging zo spoedig mogelijk voor automatische incasso te worden afgegeven.
  Artikel 4. Royement/vervallenverklaring

 1. Alvorens het bestuur een beslissing neemt omtrent het royement van een lid van de vereniging op grond van het in artikel 5 lid 6 van de statuten vermelde, stelt het bestuur de betrokkene in de gelegenheid zich te verantwoorden.
 2. Bij een besluit van het bestuur tot vervallenverklaring van het lidmaatschap van de vereniging, op grond van de in artikel 5 lid 4 onderdeel d van de statuten genoemde gronden, stelt het de betrokkene in staat zich te verantwoorden.
  Artikel 5. Diploma’s en opleidingsinstituten
  De door de vereniging erkende diploma’s, zoals bedoeld in artikel 4 lid 2 van de statuten zijn:

 • Het diploma Test Assistent (TA), Psychologisch Assistent (PA) en Psychologisch Medewerker (PM), zoals onder auspiciën van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) kon worden behaald.
 • Het diploma Psychologisch Pedagogisch Assistent (PPA), zoals onder auspiciën van het NIP, Nederlands Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en VVP kan worden behaald aan de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) te Leiderdorp.
 • Het diploma (afstudeerrichting) Psychodiagnostisch Werk (PDW) aan de hogeschool Saxion (Academie Mens & Arbeid) te Deventer.
 • Het diploma Assistent In de Psychologie (AIP) aan de Katholieke Vlaamse Hogeschool, of het Instituut voor PsychoSOCiale Opleiding (IPSOC) te Kortrijk.
 • Het diploma hbo bachelor Toegepaste Psychologie (TP).
 • Ook studenten die in opleiding zijn bij bovengenoemde instellingen mogen reeds lid worden van de vereniging.
 • In geval van overige, hier niet genoemde, diploma’s en opleidingsinstituten, beslist het bestuur.
  Artikel 6. Aantal jaren werkzaam in het vak zonder diploma
  De periode als bedoeld in artikel 4 lid 3 onderdeel c van de statuten omvat 2 jaar.
  Artikel 7. Bestuur

 1. Het bestuur bestaat tenminste uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
 2. Leden voor het bestuur worden gekozen voor een termijn van 3 verenigingsjaren, lopend van de AV waarin men gekozen is tot aan de AV 3 jaar later, en kunnen zich daarna voor een termijn van 1 verenigingsjaar herkiesbaar stellen, met een maximum van 3 jaar. Vervolgens zijn zij niet eerder verkiesbaar dan na een periode van 2 jaar.
 3. Bestuursleden treden af volgens een jaarlijks te publiceren rooster.
 4. Voor tussentijdse vacatures is het bestuur bevoegd leden van de vereniging te verzoeken zitting te nemen in het bestuur, voor de tijd van het lopende verenigingsjaar.
 5. Tenminste 6 weken voor de ledenvergadering waarin de verkiezing van de in artikel 8 lid 2 van de statuten bedoelde leden van het bestuur zal moeten plaatsvinden, doet het bestuur aan de leden schriftelijk bericht toekomen. Hierin dient vermeld te worden welke vacatures er zullen ontstaan met een aanduiding omtrent de aard van het ontstaan van de vacature (e.g. periodiek aftreden), aangegeven moet worden of een aftredend lid zich al dan niet herkiesbaar stelt, alsmede het voorstel omtrent de wijze waarop naar de mening van het bestuur in de vacature voorzien kan worden.
 6. Tot 3 weken voor de ledenvergadering waarin de verkiezing van de bestuursleden zal moeten plaatsvinden, bestaat voor de leden de gelegenheid schriftelijk kandidaten op te geven bij de secretaris met een ondertekende bereidheidverklaring van iedere kandidaat.
 7. De secretaris doet tijdens de ledenvergadering opgave van de definitieve voordracht.
 8. In de bestuursvergadering volgend op de AV worden de diverse bestuursfuncties verdeeld.
  Artikel 8. Taakomschrijvingen
  Het bestuur kan indien nodig nadere taakomschrijvingen vaststellen, binnen de grenzen van dit Huishoudelijk Reglement.

 1. Taakomschrijving voorzitter.
  De taak van de voorzitter bestaat uit ten minste: het coördineren van alle bestuursactiviteiten en in de laatste instantie verantwoordelijk zijn voor alle door het bestuur genomen besluiten. De voorzitter leidt de bestuurs- en ledenvergaderingen en verleent het woord en heeft het recht elke spreker het woord te ontnemen.
 2. Taakomschrijving secretaris.
  De taak van de secretaris bestaat uit ten minste: het verzorgen van alle correspondentie aangaande de vereniging, in overleg met en namens het bestuur. Het notuleren van bestuurs- en ledenvergaderingen en zorgdragen voor het tijdig verzenden van de notulen. Het zorgdragen voor een jaarverslag aangaande de vereniging, dit in overleg met de voorzitter, waarna dit in de ledenvergadering zoals bedoeld in artikel 8 lid 14 van de statuten, aan de leden ter goedkeuring moet worden voorgelegd. Het bijhouden en beheren van het archief.
 3. Taakomschrijving penningmeester.
  De taak van de penningmeester bestaat uit ten minste: het beheren van de gelden der vereniging. Het verzorgen van een financieel jaaroverzicht, hetwelk in de ledenvergadering, zoals bedoeld in artikel 8 lid 14 van de statuten, aan de leden ter goedkeuring moet worden voorgelegd. Alvorens het financieel overzicht ter goedkeuring aan de leden wordt voorgelegd, moeten de boeken in orde bevonden worden door een door de AV in te stellen kascommissie. Het aanbieden van de begroting van het komende verenigingsjaar ter goedkeuring aan de ledenvergadering.
  Artikel 9. Ledenvergadering (wijze van bijeenroepen)

 1. Het bestuur doet, tenminste 6 weken voordat de ledenvergadering plaats zal vinden, hierover schriftelijk bericht aan de leden.
 2. De uitnodiging voor de ledenvergadering geschiedt, tenzij de ledenvergadering anders mocht besluiten, schriftelijk en/of door middel van een oproep op de website, www.deVVP.nl en/of in het verenigingsblad. De verzending en/of oproep hiervan geschiedt minstens 4 weken voordat de ledenvergadering zal worden gehouden en moet de in de vergadering te behandelen punten vermelden.
 3. Slechts ten aanzien van die punten die in de uitnodiging voor de ledenvergadering staan vermeld, kunnen in die vergadering besluiten worden genomen.
 4. Door de leden kunnen schriftelijk voorstellen worden gedaan ter behandeling in de ledenvergadering. Slechts indien dergelijke voorstellen voorzien van een korte schriftelijke toelichting, tenminste 3 weken voordat de ledenvergadering wordt gehouden bij het bestuur zijn ingediend, zullen in die ledenvergadering in behandeling worden genomen.
 5. Indien de ledenvergadering niet door het bestuur wordt uitgeschreven, kan dit geschieden op voordracht van tenminste 10% van het totaal aantal leden.
  Artikel 10. Stemmingen

 1. Het stemmen over personen en/of zaken geschiedt door de leden die ter vergadering aanwezig zijn, of bij volmacht (zie statuten).
 2. Ter bepaling van het resultaat van de stemming blijven ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing.
 3. Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van die stem.
  Artikel 11. Regiocontactpersonen

 1. Een regiocontactpersoon treedt op binnen de desbetreffende regio onder verantwoording van het bestuur en organiseert minimaal één keer per jaar een studiebijeenkomst.
 2. Een regiocontactpersoon wordt benoemd door het bestuur.
  Artikel 12. Commissies

 1. Het bestuur is bevoegd commissies in te stellen. De commissies leggen jaarlijks schriftelijk alsook mondeling verantwoording af over hun werkzaamheden aan het bestuur. Schriftelijke verantwoording geschiedt middels een jaarverslag, mondelinge verantwoording middels (het bijwonen van) de jaarlijkse commissiedag.
 2. Afspraken die schriftelijk vastgelegd zijn tussen commissies en het bestuur worden jaarlijks tijdens de commissiedag geëvalueerd en opnieuw vastgesteld.
  Artikel 13. Kascommissie

 1. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering leden van een kascommissie benoemd, die tot taak heeft de boeken van de vereniging te controleren, in overleg met de penningmeester. De commissie bestaat uit tenminste twee leden van de vereniging (waarbij vermenging van taken binnen de vereniging vermeden moet worden) en doet van haar bevindingen schriftelijk verslag aan het bestuur en aan de ledenvergadering zoals bedoeld in artikel 8 lid 14 van de statuten.
 2. Een kascommissie wordt benoemd voor een periode van 2 verenigingsjaren, waarbij een rooster van aftreden gehanteerd wordt.
  Artikel 14. Geldmiddelen

 1. Een voorstel voor de contributie wordt jaarlijks door het bestuur gedaan tijdens de AV en door de aanwezige leden tijdens de AV vastgesteld.
 2. De contributie voor het lidmaatschap van de VVP zal middels een automatische incasso worden geïnd. Automatische incasso geschiedt één keer per jaar in februari.
 3. Aanmelding nieuwe leden gedurende het jaar; men betaalt een evenredig deel van de jaarcontributie met ingang van het kwartaal volgend op de datum van aanmelding. Dit evenredig deel van de jaarcontributie via automatische incasso zal worden geïncasseerd in de eerste maand van het betreffende kwartaal.
 4. Inkomsten, anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde contributiegelden, zullen ten goede komen aan de vereniging. Dit eigen vermogen zal alleen gebruikt worden voor zaken die de VVP(-leden) betreffen.
  Artikel 15. Slotbepaling
  Ieder lid dat toetreedt tot de vereniging is onderworpen aan de bepalingen van de statuten, het huishoudelijk reglement en de beroepscode. In die gevallen waarin bovengenoemde documenten niet voorzien, beslist het bestuur.