FAQ

Veel gestelde vragen

Wat is de inhoud van de functie als psychodiagnostisch werkende/psychologisch pedagogisch assistent/hbo toegepast psycholoog?
De psychodiagnostisch werkende stelt psychologische testprogramma’s samen en neemt deze ook af. Deze kunnen gericht zijn op vragen omtrent intelligentie, persoonlijkheid, en/of persoonlijk-sociaal functioneren.

De functie omvat het afnemen en uitwerken van psychologisch testmateriaal en de rapportage daarvan. De psychodiagnostisch werkende werkt samen met en onder eindverantwoordelijkheid van een (GZ-)psycholoog/orthopedagoog. De (GZ-)psycholoog/orthopedagoog gaat over de therapie of behandeling die volgt. In sommige gevallen worden psychodiagnostisch werkenden ingeschakeld bij het geven van trainingen of (deel-)behandelingen en het voeren van intakegesprekken en deelname aan MDO’s. De kerntaken zijn meestal:

 • gespreksvoering (anamnese) en observatie van cliënt/patiënt/revalidant;
 • samenstellen van een psychologisch testprogramma;
 • afnemen van de test(en);
 • conclusies trekken uit testresultaten;
 • deeldiagnoses stellen;
 • rapporteren aan -en bespreken met (GZ-)psycholoog/orthopedagoog;
 • deelnemen aan teamoverleg;
 • begeleiden van stagiaires (psychodiagnostisch werkende- of psychologie);
 • beheer van de testkast.
Wat zijn de competenties van een psychodiagnostisch werkende/psychologisch pedagogisch assistent/hbo toegepast psycholoog?
Soms vraagt een werkgever, naast een functieomschrijving, om een competentieprofiel. Ook wordt in het werkveld regelmatig de vraag gesteld wat een psychodiagnostisch werkende op de werkvloer kan en wat er van haar/hem verwacht kan worden. Het begrip competentie (vaardigheid) betekent eigenlijk “zichtbaar gedrag in een beroepsmatige context” of “een bepaalde combinatie van kennis, vaardigheden en houdingen die aansluit bij de eisen die aan een functie gesteld worden.”

Grofweg kunnen de volgende competenties onderscheiden worden: competenties die het gedrag van de psychodiagnostisch werkende beschrijven en competenties om de beroepstaken uit te voeren. Het competentieprofiel bevat:

• Gedragscompetenties die betrekking hebben op:
– professionele ontwikkeling;
– kwaliteitsgerichtheid;
– ethisch handelen;
– methodisch werken;
– zelfstandigheid;
– initiatiefrijke en innovatieve houding;
– flexibiliteit;
– vermogen tot samenwerken;
– klantgerichtheid;
– organisatiesensitiviteit;
– communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.

• Beroepscompetenties die betrekking hebben op:
– diagnostiek: voorbereidend, uitvoerend en verwerkend;
– interventie en preventie;
– rapporteren, adviseren en doorverwijzen.

Samengevat is de psychodiagnostisch werkende een specialist in psychodiagnostiek. Zij/hij beschikt over specialistische kennis en kunde, is competent, en levert een onmisbare en kwalitatief hoge bijdrage in het psychodiagnostisch proces.

Bezoek de pagina ‘competentieprofiel’ voor meer informatie.
In welke beroepssectoren kun je terecht komen als psychodiagnostisch werkende/psychologisch pedagogisch assistent/hbo toegepast psycholoog?
Als psychodiagnostisch werkende kun je in verschillende sectoren terechtkomen, afhankelijk van je interesse.

Gezondheidszorg:
Een psychodiagnostisch werkende in de gezondheidszorg signaleert en analyseert welke factoren psychopathologie veroorzaakt. Je kan werken in een instelling voor de geestelijke- of lichamelijke gezondheidszorg. Denk aan een ggz-instelling, een ziekenhuis, een revalidatiecentrum, of een psychiatrische (poli-)kliniek.

Pedagogische of onderwijskundige sector:
Een psychodiagnostisch werkende in de pedagogische sector voert onderzoek uit bij kinderen van de basisschool, het voortgezet- of het speciaal onderwijs. Leer- of gedragsstoornissen en opvoedingsvraagstukken vormen hier de kern. Je onderzoekt de mate van schoolrijpheid, het ontwikkelingsniveau, of factoren van sociaal-emotioneel gedrag. Je werkt bijvoorbeeld bij een onderwijsadviesdienst, schoolbegeleidingsdienst, of school voor speciaal onderwijs.

Arbeid- en organisatiesector:
Diagnostisch onderzoek is nuttig bij de selectie van sollicitanten. Het gaat om de vraag of iemand geschikt is voor een functie. Of je analyseert waarom een werknemer minder goed functioneert. Een psychodiagnostisch werkende kan werken voor onder ander een bureau voor werving en selectie, een psychologisch adviesbureau, of een arbodienst.

Uit een werkveldonderzoek is gebleken dat bijna 80% van de VVP-leden een functie heeft binnen de eerste twee genoemde sectoren. Respectievelijk 67% in de gezondheidszorg en 12,5% in het onderwijs.
Wordt een psychodiagnostisch werkende ingeschreven in het BIG-register?
Nee, een psychodiagnostisch werkende heeft geen behandelrelatie met de cliënt. In het BIG-register staan alleen beroepen ingeschreven die een behandelrelatie met de cliënt hebben. De beroepen die in het BIG register-staan mogen een beschermde titel voeren. Dit zijn 8 beroepsgroepen:

 • artsen;
 • tandartsen;
 • apothekers;
 • gezondheidszorgpsychologen;
 • psychotherapeuten;
 • fysiotherapeuten;
 • verloskundigen;
 • verpleegkundigen.
Psychodiagnostisch werkenden komen evenals vele andere ondersteunende beroepen niet in aanmerking voor een BIG-registratie.
Kan een psychodiagnostisch werkende zelfstandige zijn?
Een psychodiagnostisch werkende kan zich als zelfstandige vestigen. Zij/hij mag echter alleen werken onder eindverantwoordelijkheid van een GZ-psycholoog/orthopedagoog, omdat een psychodiagnostisch werkende zelf geen eindverantwoordelijkheid kan dragen. Er zijn verschillende mogelijkheden; zo kun je freelancer, of ZZP-er worden.

Er zijn geen algemene regels, maar hier volgen enkele mogelijkheden:

 • Inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK) kan tegenwoordig gratis;
 • Afhankelijk van de hoeveelheid werkzaamheden kan bij de belastingdienst een VAR-winst uit onderneming of overige werkzaamheden worden aangevraagd;
 • Diagnostisch medewerkers zijn btw-plichtig. Dat is niet altijd bekend. (GZ-)psychologen, orthopedagogen en remedial teachers zijn dit namelijk niet;
 • Een psychodiagnostisch werkende kan een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Wanneer zij/hij aangeeft voor een GZ-psycholoog/orthopedagoog te werken kan dit tegen hetzelfde tarief (met korting) als de opdrachtgever.
Meer informatie is te vinden op de websites van de KvK en Belastingdienst. Er is een gratis boekwerk te bestellen voor ondernemers.

Het uurtarief als freelancer/ZZP-er kan bepaald worden aan de hand van verschillende rekenvoorbeelden die te vinden zijn op het internet; er zijn geen vaste bedragen voor vastgesteld.  De hoogte van het tarief van een freelancer of ZZP-er hangt onder meer af van de specifiteit van het beroep, het opleidingsniveau, enzovoort.
Hoe word ik psychodiagnostisch werkende?
In Nederland zijn er verschillende hogescholen die de bachelor opleiding hbo Toegepaste Psychologie (TP) aanbieden. De opleiding is zowel vol- als deeltijd te volgen, afhankelijk van de onderwijsinstelling. Enkele onderwijsinstellingen bieden de opleiding aan in de vorm van afstandsonderwijs (schriftelijk).

Bezoek de pagina ‘scholing’ voor een volledig overzicht van de onderwijsinstellingen die de opleiding Toegepaste Psychologie aanbieden.
Wat is het salaris van een psychodiagnostisch werkende?
Afhankelijk van de werkgever, het werkveld, de taken en de verantwoordelijkheden worden psychodiagnostisch werkenden in het onderwijs vaak ingeschaald in schaal 4 tot 8, in de gezondheidszorg vaak in schaal 40 tot 55. Met name de beschrijving van taken en verantwoordelijkheden is belangrijk voor (onderhandeling over) de inschaling.

De salarisschalen zijn te vinden in de cao-omschrijving van het betreffende werkveld. Bezoek de pagina ‘cao’s’ van FBZ voor meer informatie.
Wat biedt het VVP-lidmaatschap?
 • Leden ontvangen het VVP-Nieuws en worden per e-mail op de hoogte gehouden van het laatste nieuws binnen het werkveld van de psychodiagnostisch werkende;
 • Leden krijgen toegang tot het ledengedeelte van de website, met onder andere presentaties van congressen en Webinars, de test-infotheek en het forum;
 • Via het VVP-lidmaatschap kunnen leden automatisch rekenen op de inzet van FBZ om de positie van psychodiagnostisch werkenden te versterken;
 • Toegang tot de jaarlijkse Algemene Vergadering in Utrecht, waarbij leden van hun stemrecht gebruik kunnen maken
 • Korting op het volgen van nascholing en bijscholing op (post-)hbo-niveau;
 • Korting op de inschrijving in het kwaliteitsregister;
 • Korting op diverse jaarabonnementen.
Wat houdt het VVP-lidmaatschap NIET in?
Het VVP-lidmaatschap leidt niet tot een BIG-registratie (wet BIG: Wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). In het BIG-register zijn beroepen opgenomen die een behandelrelatie hebben met de cliënt.

Het beroep psychodiagnostisch werkende wordt niet vermeld in de CONO-beroepentabel (CONO = Coördinerend Orgaan Nascholing en Opleiding in de GGZ).
Wanneer kan ik lid worden van de VVP?
Bezoek de pagina ‘lidmaatschap’ voor informatie over de voorwaarden van regulier- of studentlidmaatschap.
Wat zijn de voorwaarden om mij actief in te zetten voor de VVP?
Om commissielid of bestuurslid te worden moet je allereerst lid zijn van de VVP. Wanneer je vrijwilliger wilt zijn binnen de vereniging hoef je niet werkzaam te zijn als psychodiagnostisch werkende. Echter wanneer je een WW-uitkering krijgt verbiedt het UWV dat je vrijwilliger wordt. De VVP heeft namelijk geen ANBI of SBBI status.

Bezoek de pagina ‘vrijwilligerswerk’ van het UWV voor meer informatie.
Ik ontvang geen e-mails en nieuwsbrieven van de VVP; wat nu?
Wanneer je geen e-mails ontvangt kan dat te maken hebben met verschillende factoren. Doe de volgende checks:

 • Controleer of je e-mailadres bij de VVP nog klopt. De e-mails komen aan op het adres dat je bij ledenadministratie hebt opgegeven;
 • Mogelijk komt de e-mail niet in je inbox maar bij ‘ongewenste mail,’ omdat je provider het aanmerkt als reclame;
 • Wanneer de e-mail naar je werkadres gaat kan het zijn dat je werkgever de e-mails blokkeert. Dit kun je oplossen door ofwel het mailadres van de VVP (info@devvp.nl) te laten toevoegen door de werkgever ofwel je privé e-mailadres te gebruiken.
Mijn gegevens zijn veranderd; hoe kan ik deze wijzigen?
Je kunt je gegevens, zoals een nieuw e-mailadres, zelf op de VVP-website wijzigen. Log in en ga naar ‘mijn VVP’ om je gegevens te wijzigen. Een nieuw e-mailadres wordt vanzelf ook je nieuwe inlognaam.
Is er een collectieve klachten- en geschillenregeling voor VVP-leden?
In 2018 is de VVP lid geworden van de Federatie van Psychologen, Psychotherapeuten en Pedagogen (P3NL). Alle leden van de verenigingen die onder P3NL vallen kunnen gebruik maken van een collectieve klachten- en geschillenregeling.

Bezoek de pagina ‘klachtenregeling’ om je aan te melden, met de toevoeging dat je lid bent van de VVP (dit wordt ook gecontroleerd).
Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?
Het VVP-lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Om het lidmaatschap te beëindigen geldt een opzegtermijn van een maand. Uitschrijven voor het komende kalenderjaar dient dus vóór 1 december te geschieden. Een uitgeschreven lid heeft tot het einde van het lopende kalenderjaar nog toegang tot alle voordelen die het lidmaatschap biedt.

Bezoek de pagina ‘uitschrijven’ voor het beëindigen van het VVP-lidmaatschap.