P3NL Maandbericht februari/maart/april 2019

 In Actueel

Beste betrokkenen bij P3NL,

Via dit bericht blikken we terug op de afgelopen drie maanden. Die waren erg druk en hectisch. Naast de nodige activiteiten binnen de federatie, vroeg de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord ggz (HLA) veel energie. Daarnaast was P3NL ook vertegenwoordigd op allerlei andere momenten zoals binnen de kwaliteitsraad van Akwa, de inspiratiedag van de NVP en een heisessie voor de directeuren van de partijen die het HLA hebben ondertekend.

Afscheid Ariëlle de Ruijter als bestuurslid P3NL en benoeming Kawa al Ali als nieuwe penningmeester

Tijdens de Algemene Vergadering van 2 april jl. is afscheid genomen van Ariëlle de Ruijter als penningmeester van P3NL. Zij was bestuurslid vanaf het eerste uur en heeft een niet aflatend pleidooi gehouden voor een scherpe blik op waar we het voor doen: de patiënt! Hierbij vroeg Ariëlle extra aandacht voor de jeugd. Andere thema’s waar zij zich hard voor maakte: preventie en vroege interventie en bevlogen belangenbehartiging. We nemen afscheid van een kleurrijke en gepassioneerde bestuurder. Het penningmeesterschap is overgenomen door Kawa al Ali, voorzitter van de LV POH-GGZ, die met veel enthousiasme aan zijn bestuurstermijn is begonnen. Hij neemt een gezonde vereniging over van zijn voorganger.

Samenwerking en afstemming

Tijdens de AV van 5 februari hebben we gesproken met prof. dr. Koos van der Velde namens het Zorginstituut Nederland over de evaluatie van het Kwaliteitsstatuut. Dit leverde een levendig gesprek op. Aansluitend was ZonMw te gast om het onderzoekprogramma GGZ toe te lichten (zie het bericht over de kennisagenda hieronder).

De afgelopen maand kwamen de directeuren bij elkaar op 11 maart en 18 april. Hier is vooral gesproken over hoe we de acties uit het jaarplan van P3NL, die onder de verenigingen en directeuren verdeeld zijn, van concrete doelen kunnen voorzien. Door de acties concreter te maken, willen we herkenbaar zijn en blijven voor de leden van de verenigingen. Hier wordt op 27 mei verder over doorgepraat. Het streven is om de positie die we inmiddels succesvol verworven hebben, te benutten voor onze missie zoals in het jaarplan vastgelegd.

Binnen het bestuur, dat op 19 maart bij elkaar kwam, zijn de jaarstukken over 2018 vastgesteld en is een vervolg gegeven aan de verkenning van een meerjarig perspectief voor P3NL. Dit wordt op 18 juni tijdens een strategiedag verder opgepakt.

Binnen P3NL hebben we een aantal keer overleg gehad met de beleidsmedewerkers van de aangesloten verenigingen. Soms over algemene onderwerpen die om afstemming vragen en ook twee keer specifiek voor de onderwerpen die in het HLA staan en om actie vragen vanuit de gezamenlijkheid. Denk bijvoorbeeld aan de zorgstandaarden.

De commissie bekostiging vergaderde op 8 april en de commissie jeugd op 15 april; in beide gevallen waren het goede, inhoudelijke overleggen over bijvoorbeeld de bundeling van de problemen met de inkoop van jeugd-ggz en het samenwerken binnen het kennisdomein van de p-beroepen. Denk aan de wijkteams, jeugdgezondheidszorg (centrum jeugd en gezin, consultatiebureau, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen), huisarts, kinderarts en de jeugd-ggz (generalistische basis jeugd-ggz, gespecialiseerde jeugd-ggz). Hieronder licht ik een aantal van de onderwerpen toe die besproken zijn in de commissie bekostiging vanwege hun link met het HLA.

Experiment bekostiging 

In januari heeft P3NL met ondersteuning van het NIP en de VVP samen met GGZ Nederland een voorstel gedaan voor het experiment met de bekostiging van de aanvullende beroepen binnen de GGZ (m.n. ervaringsdeskundigen, hbo-psychologen en pdw’ers). Hierover is heel veel overleg geweest met Zorgverzekeraars Nederland, VWS en de NZa. Er lijkt geen praktische oplossing voorhanden, wel zijn afspraken gemaakt over de inzet van deze aanvullende beroepen in afwachting van de nieuwe bekostiging per 2022. Ook hebben we het initiatief naar ons toegetrokken om met de veldnorm aan de slag te gaan; een andere afspraak uit het HLA. Deze veldnorm moet de beroepentabel van de NZa en de dynamische lijst van ZN vervangen.

Kennisagenda

Na de eerdere berichten over het onderzoeksprogramma GGZ van ZonMw hebben we besloten met een kennisagenda komen voor de psychologie. Inmiddels is met inbreng vanuit de bij P3NL aangesloten verenigingen een kennisbrief opgesteld. Inmiddels is er een stuurgroep gestart bestaande uit Arnold van Emmerik en Jack Dekker namens het P3NL bestuur, Arnoud Arntz als voorzitter van het convent van hoogleraren klinische psychologie, Susan Oudejans als cliëntvertegenwoordiger en ondergetekende. Hierbij worden we ondersteund door Dian de Vries van de VGCt en Else Treffers. Via een survey worden de leden van de bij P3NL aangesloten verenigingen gevraagd om onderwerpen en kennishiaten aan te dragen.

Beroepenstructuur

Zoals bekend zijn NIP, NVGzP, NVO en NVP aan de slag met het project over het vernieuwen van de beroepenstructuur binnen de psychologische en pedagogische zorg. P3NL zorgt voor de verbinding met de partijen die het HLA hebben ondertekend en heeft langs die weg voor de financiering gezorgd van het vervolg. Hierdoor kon de opdracht aan SiRM worden verstrekt voor fase 2. Inmiddels is de stuurgroep voor een eerste keer bij elkaar geweest op 25 april. Er is afgesproken dat binnen P3NL respectievelijk NIP, NVGzP en NVO aangesproken kunnen worden op de inhoud van het project.

Monitor contractering

In het HLA hebben we afspraken gemaakt over contractering. De NZa volgt de ontwikkelingen in het contracteerproces en zal tot en met 2022 jaarlijks met een rapportage in de vorm van een monitor komen. De NZa heeft daarvoor een vragenlijst opgesteld waar P3NL en het NIP nauw bij zijn betrokken. P3NL wil graag dat de ervaringen van de professionals gehoord worden. Op 7 maart en 23 april zijn de eerste bevindingen vertrouwelijk besproken. De monitor zal binnenkort openbaar worden.

Kwaliteitsstatuut (KS)

In het HLA is afgesproken dat het KS toe is aan een aanpassing. Op 29 maart is in een bestuurlijk overleg een nieuwe versie van de modelovereenkomst vastgesteld. Belangrijk voor ons is dat in de nieuwe versie staat dat elke beroepsbeoefenaar die in aanmerking komt voor het regiebehandelaarschap, het recht heeft ook daadwerkelijk regiebehandelaar te zijn. We merken namelijk dat dit niet altijd door aanbieders mogelijk werd gemaakt vanwege de bekostiging. Ook spraken partijen af dat we voor 1 juli nog een slag willen maken in het verduidelijken van de tekst; hierbij gaat het met name om de ‘status aparte’ van de psychiater en de klinisch (neuro)psycholoog. Tot die tijd zal de nieuwe versie niet in omloop worden gebracht. Dit om het veld zo min mogelijk administratief te belasten. Er zijn de afgelopen maanden en ook de komende maanden een aantal werksessies ingepland. Namens de NVO is Marlies Post betrokken bij dit traject.

Met vriendelijke groet,

Marnix de Romph MA, directeur

Recent Posts