P3NL Nieuwsupdate Terugdringen Wachtlijsten

 In Actueel
18-4-2019

Terugblik Congres Weg van de Wachtlijst

Terugblik congres 11 april: samenwerken loont

Samenwerking in de regio loont, maar kost tijd en moeite. Dat bleek op het congres Samen sterk in de regio: grip op wachttijden, met bijna 300 deelnemers. Samenwerking is cruciaal, bleek wel uit een gesprek met betrokkenen die elk hun eigen perspectief op de wachttijden in de GGZ belichtten: de moeder van een cliënt, een huisarts, een GGZ-aanbieder, een wethouder en een zorgverzekeraar.

Eén van de oplossingen voor de wachttijden is volgens de moeder van een cliënt met een eetstoornis en trauma, het ondersteunen van cliënt en naasten door iemand met een coördinerende rol, die oog heeft voor de cliënt maar ook voor de familie. “Als er maar één iemand was geweest die haar in de gaten had gehouden, dan had het geen 2,5 jaar geduurd voordat ze in behandeling kwam.” Maar ook het gebruik van zorgbemiddeling door de zorgverzekeraars kan een manier zijn om snel de juiste behandeling te krijgen naast een nauwere samenwerking tussen gemeenten (sociaal domein) en de GGZ-sector / zorgverzekeraars.

Bekijk de website van Weg van de Wachtlijst voor o.a. het impressiefilmpje, de posters met goede voorbeelden en de presentaties van de workshops.

Staatssecretaris onderstreept belang goede intake, triage en (her)diagnose

Staatssecretaris Blokhuis was aanwezig op het congres, hij sprak over zijn kijk op de problematiek én de mogelijke oplossingen. Hij schreef er een blog over. “Mensen met een psychische aandoening moeten snel toegang hebben tot de juiste zorg.” De staatssecretaris onderstreepte het belang van een goede intake, triage en (her)diagnose, zoals GGNet dat doet. Hij had ook nog een nieuwtje: “We gaan het binnenkort meemaken dat professionals in de GGZ minder hoeven te registeren en verantwoorden.”

 

Naar website

Staatssecretaris Blokhuis stuurt ‘spoorboekje’ aanpak wachttijden naar Tweede Kamer

Staatssecretaris Blokhuis heeft de Tweede Kamer op 5 april jl. een brief gestuurd met daarin zijn plannen (‘spoorboekje’) om de wachttijden in de GGZ terug te dringen. Daarbij baseert hij zich op de tussenevaluatie van de Stuurgroep Wachttijden GGZ (GGZ Nederland, MIND, ZN en MEERGGZ) en de informatiekaart wachttijden van de NZa. Naast regionale acties zet Blokhuis ook regie-overstijgende plannen in gang.

Nieuwe wachttijdcijfers per regio en aanbieder

De regiorapportages over het eerste kwartaal van 2019 zijn beschikbaar.

De regiorapportages met wachttijdcijfers per instelling over het eerste kwartaal van 2019 zijn beschikbaar.  De landelijk gemiddelde wachttijden zijn tussen juni en maart 2019 over vrijwel de gehele linie licht toegenomen. Uitzondering is de basis ggz, waar de wachttijden gelijk zijn gebleven.

Sinds maart 2019 is er een toename van het aantal locaties waarover wachttijden is gerapporteerd. Dat beïnvloedt de regionale gemiddelden, maar het heeft geen effect op het landelijk gemiddelde.

Om beter zicht te krijgen op waar en waarom de wachttijden gemiddeld stijgen, gaat de Stuurgroep Actieplan Wachttijden GGZ een nadere analyse op de top 100 grootste aanbieders uitvoeren. Zo willen we kijken naar stijgende en dalende wachttijden en ook patiëntenstops. Die analyse volgt bij de volgende nieuwsupdate.

Over de regiorapportages

Alle regio’s krijgen elk kwartaal de beschikking over een overzicht van de wachttijden in hun regio, op basis van data van Vektis. Daarin staat de totale wachttijd per patiëntengroep per regio in weken. Als een zorgaanbieder meer patiënten behandelt, wegen de betreffende wachttijden ook zwaarder mee in het gemiddelde.  De eerste rapportage was over het laatste kwartaal van 2018.

Deze regionale rapportage geeft inzicht in de wachttijden per hoofddiagnosegroep naar aanbieder en helpt om de problemen inzichtelijk te krijgen. Zo kunnen de regionale taskforces (of andere samenwerkingsverbanden in de regio’s) gericht sturen op het terugdringen van de hoogste wachttijden. Er wordt daarnaast een landelijk overzicht gemaakt, zodat een vergelijking mogelijk is.

De regiorapportages zijn op de website te vinden onder het kopje Cijfers. De Stuurgroep wil zo in 2019 samen met de regio’s een meer gerichte stap zetten (met de focus op een aantal aandoeningen en regio’s) om de wachttijden in de GGZ daadwerkelijk te reduceren.

Cijfers wachttijden 100 grootste aanbieders

De Stuurgroep Wachttijden heeft een nadere analyse uitgevoerd op de top 100 grootste aanbieders, voor 4 diagnosegroepen waarop we zien dat de wachttijden boven de 14 weken zitten én dat deze stijgen. Het gaat om de vier diagnosegroepen Persoonlijkheidsstoornissen. De stuurgroep wil inzichtelijk krijgen bij welke instellingen de wachttijden stijgen en waar ze dalen, en waarom.

Bekijk de cijfers van Vektis over de 100 grootste aanbieders.

Meerderheid levert zorg onder Treeknorm

Wat we zien is dat de top 100 aanbieders tussen 67% en 84% marktaandeel hebben op deze 4 diagnosegroepen en dat een hele ruime meerderheid van de aanbieders ónder de Treeknorm van 14 weken zorg weet te leveren. Maar de aanbieders die boven de Treeknorm rapporteren, hebben wel vaak een groot marktaandeel en daardoor vallen de gemiddelden telkens boven de 14 weken uit.

Gesprek met top 5 stijgers en dalers

De stuurgroep gaat nog een slag dieper onderzoeken en gaat voor elke van deze diagnosegroepen met de top 5 grootste stijgers en dalers in gesprek om te achterhalen wat er aan de hand is. Een stijging of daling kan vele oorzaken hebben, incidenteel of structureel van aard zijn en (on)geluk of een gevolg van bewust ingezet beleid.

Naar website

Regionale samenwerking om wachttijden GGZ terug te dringen loont

In de regio Midden-Holland nemen de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) af door intensieve samenwerking. Uit cijfers over het eerste kwartaal van 2019 blijkt dat het gezamenlijke plan van aanpak van de betrokken partijen (GGZ-aanbieder, gemeente, zorgverzekeraar, cliëntenorganisatie en, huisarts) in die regio, de eerste vruchten afwerpt.  De noodzaak om samen te werken in de regio is er, want de wachttijden voor bepaalde diagnoses in de specialistische GGZ zijn nog te hoog.

Waarom regionale aanpak noodzakelijk is

Midden-Holland is één van de regio’s in Nederland waar de wachttijden in de GGZ het hoogst zijn. Een deel van de 31 regio’s slaagt er door samenwerking behoorlijk goed in om de wachttijden in de GGZ binnen de maximaal aanvaardbare normen te brengen én te houden (*). In de overige regio’s is extra inspanning nodig. De 21 regio’s met de langste wachttijden maken uiterlijk half mei hun plan van aanpak openbaar. Midden-Holland is de eerste regio die haar plannen openbaar maakt.

Samenwerken aan herontwerp GGZ in Midden-Holland 

Piet Overduin, senior strategisch adviseur bij REOS, een organisatie die samenwerking in de zorg in de regio stimuleert: “Toen in Midden-Holland de taskforce van start ging, stelden partijen zich aanvankelijk vrij defensief op. Men keek vooral naar elkaar en naar het eigen belang. De laatste maanden is de knop omgezet. Er is een gezamenlijk urgentiebesef.”

Zorgaanbieders ondernemen acties om de eigen wachttijden terug te dringen. Tegelijk werkt men in Midden-Holland samen aan een herontwerp van de GGZ: naar een wijkgerichte aanpak van GGZ-zorg en sociaal domein. Gemeenten, huisartsen en de regionale cliëntorganisatie zijn hierin belangrijke partners, GGZ-aanbieders worden daar binnenkort ook bij betrokken. Zorgverzekeraar VGZ ondersteunt en faciliteert de aanpak.

De taskforce heeft daarnaast een werkgroep ingesteld die de Vektis-cijfers over de wachttijden analyseert. Een andere werkgroep kijkt naar verbinding van GGZ en sociaal domein in de wijk. GGZ-instelling Rivierduinen werkt onder meer aan een efficiëntere instroom en een team om de uitstroom te bevorderen. Overduin: “De flow is er. De cijfers laten in het eerste kwartaal van 2019 al een iets gunstiger beeld zien voor Midden-Holland. Wachttijden bij persoonlijkheidsstoornissen, angst en aandacht- en gedragsstoornissen zijn met een aantal weken ingekort. We verwachten dat deze trend doorzet.”

Landelijk gemiddelde wachttijden

De landelijk gemiddelde wachttijden zijn tussen juni 2018 en maart 2019 over vrijwel de gehele linie licht toegenomen, met name voor de aandoeningen autisme, angst en persoonlijkheids-problematiek. Uitzondering is de basis GGZ, waar de wachttijden gelijk zijn gebleven. Om beter zicht te krijgen op waar en waarom de wachttijden gemiddeld stijgen, gaan GGZ Nederland, MIND, MEERGGZ en Zorgverzekeraars Nederland een nadere analyse op de top 100 grootste aanbieders uitvoeren.

De in februari jl. gepubliceerde tussenevaluatie van het Actieplan Wachttijden GGZ laat zien dat een deel van de regio’s er door samenwerking behoorlijk goed in slaagt om de wachttijden binnen de maximaal aanvaardbare normen te brengen én te houden. Extra inspanningen blijven nodig, daarom werd een intensivering van de regionale aanpak aangekondigd, waaronder de plannen van aanpak voor de 21 regio’s met de langste wachttijden, die half mei bekend moeten zijn.

*4 weken tot eerste intakegesprek, 10 weken vanaf intake tot start behandeling.

Recent Posts