Privacy verklaring

Vereniging van Psychodiagnostisch Werkenden

De Vereniging van Psychodiagnostisch Werkenden (VVP) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De VVP houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de privacy verklaring;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als VVP zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door de VVP verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
• Ledenadministratie;
• Contributieheffing;
• Informatieverstrekking;
• Uitnodigingen voor bijeenkomsten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• De lidmaatschapsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan de VVP de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voorletters;
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• Geboortedatum;
• Adresgegevens;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• IBAN;
• Werkgever;
• Sector;
• Opleidingsstatus;
• Type opleiding;
• Datum diploma.

Uw persoonsgegevens worden door de VVP opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:
• Gedurende de looptijd van de overeenkomst alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door de VVP verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:
• Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• Het inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief of het aanmeldformulier als lid.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de VVP de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door de VVP opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
• Gedurende de periode dat men aangemeld is als abonnee op de nieuwsbrief;
• Gedurende de periode dat men een lidmaatschap heeft bij de VVP.


Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten, andere verenigingen en andere geïnteresseerden

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten, andere verenigingen en andere geïnteresseerden worden door de VVP verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:
• Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje, netwerkcontacten en/of via koppeling op LinkedIn.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de VVP de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Bedrijfsnaam;
• Voornaam contactpersoon;
• Tussenvoegsel contactpersoon;
• Achternaam contactpersoon;
• Functie;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door de VVP opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
• Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontact en/of geïnteresseerde.


Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door de VVP verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Uitvoering geven aan de vrijwilligersovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• De vrijwilligersovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling kan de VVP de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Geboortedatum;
• IBAN.

Uw persoonsgegevens worden door de VVP opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
• Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• De ledenadministratie en financiële administratie;
• Het beheer van de website;
• Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Binnen de Europese Unie (EU)

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen

De VVP verwerkt geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar).


Bewaartermijn

De VVP bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
• Alle personen die namens de VVP van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie, of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen

Als u naar aanleiding van ons privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.


Contactgegevens

Vereniging van Psychodiagnostisch Werkenden (VVP)

Albinonistraat 67
5283 KL Boxtel

info@devvp.nl