Statuten

Statuten en Huishoudelijk reglement

De VVP is een vereniging. Dat betekent dat elk VVP-lid een stem heeft in het verenigingsbeleid. De Algemene ledenvergadering bepaalt de koers van de VVP. De regels waaraan de vereniging en haar leden zich moeten houden, staan in de Statuten en in het Huishoudelijk Reglement.  

STATUTEN

Naam en zetel
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: VVP (Vereniging Van Psychodiagnostisch Werkenden). De vereniging wordt in deze statuten hierna ook aangeduid als “VVP”.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.
3. In deze statuten wordt verstaan onder:
– “bestuur”: het gehele bestuur van de vereniging;
– “dagelijks bestuur”: de voorzitter, secretaris, penningmeester of hun plaatsvervanger(s) als geregeld in artikel 11;
– “lidmaatschap”: alle betalende leden en ereleden.

Doel
Artikel 2
1. Het vereniging stelt zich ten doel:
a. de beoefening van de toegepaste psychologie te bevorderen;
b. de beroepsbelangen voor de leden te dienen.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het bevorderen van scholing van personen die psycho-diagnostisch werkzaamheden verrichten;
b. het onderhouden van contacten met en het informeren van onderwijsinstellingen die psychodiagnostiek onderwijzen met als doel bij te dragen aan de kwaliteit van de psycho-diagnostisch werker;
c. het organiseren van bijeenkomsten, congressen en cursussen gewijd aan de behandeling van onderwerpen op het terrein van de toegepaste psychologie;
d. het bevorderen van de bestudering van de wetenschappelijke en beroepsaspecten van de verschillende specialisaties der toegepaste psychologie;
e. het bevorderen van de uitgave van geschriften over relevante onderwerpen;
f. het onderhouden van betrekkingen met aan de vereniging verwante organisaties;
g. het aanleggen van zodanige maatstaven voor de toelating van het lidmaatschap van de vereniging, dat het lidmaatschap een waarborg voor deskundigheid betekent;
h. het opstellen en handhaven van gedragsregels voor de uitoefening van het beroep van haar leden;
i. in het kader van het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten zitting nemen in de Landelijke AdviesCommissies (LAC) om de belangen van de psychodiagnostisch werkende te behartigen;
j. alle andere wettige middelen, welke bevorderlijk kunnen zijn voor het doel
van de vereniging.

Duur
Artikel 3
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar, met dien verstande dat het eerste boekjaar aanvangt bij de oprichting (en eindigt op eenendertig december van het jaar volgende op het jaar van de oprichting).

Lidmaatschap
Artikel 4
1. De vereniging kent leden en ereleden.
2. Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur
afgegeven verklaring.
Als lid van de vereniging kunnen worden toegelaten personen die:
a. het diploma psychodiagnostisch werker hebben behaald; of
b. het diploma hebben behaald aan een ander door de vereniging erkend opleidingsinstituut en, naast het in artikel 5 lid 1 en 2 van het huishoudelijk
reglement genoemde, psychodiagnostisch werkzaamheden verrichten;
c. geen diploma hebben behaald als genoemd in artikel 5 lid 1 en 2 van het huishoudelijk reglement, maar kunnen aantonen dat zij, gedurende een in het huishoudelijk reglement vastgestelde periode, psychodiagnostische
werkzaamheden verrichten.
Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten, echter slechts met een meerderheid van tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Van laatst gemeld besluit doet het bestuur schriftelijk mededeling aan het kandidaat-lid en in het verenigingsblad.
3. Tot erelid van de vereniging kunnen, op voordracht van het bestuur of op schriftelijk voorstel van tenminste twintig (20) leden, door de ledenvergadering worden benoemd: leden of personen die zonder te voldoen aan het in artikel 4 lid 2 van deze statuten bepaalde, zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging of diens beroepsbeoefenaars.
4. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.

Artikel 5
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met
inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden
of medegedeeld tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen;
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van
de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan:
– wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op
een november niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de
vereniging over het lopende boekjaar heeft voldaan;
– wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat
moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.
De opzeggingstermijn is ten minste vier weken.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van redenen in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
De algemene vergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders
beslist.
6. Een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen, beroepscode of besluiten genomen door een orgaan van de vereniging of het lid dat de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, kan door het bestuur worden geschorst voor
maximaal zes maanden. Een geschorst lid is verstoken van alle rechten, welke uit
het lidmaatschap voortvloeien, doch behoudt het recht op de ledenvergadering, waar zijn schorsing en/of voorstel tot ontzetting wordt behandeld, aan de beraadslagingen deel te nemen. Indien een besluit tot schorsing niet uiterlijk
binnen zes maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontzetting, herleven alle rechten van de geschorste persoon.

Donateurs
Artikel 6
1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen.
2. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
3. Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen. Zij hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woord te voeren.

Contributies
Artikel 7
Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Bestuur
Artikel 8
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste negen natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen, alsmede een vice-voorzitter, vice-secretaris en vice-penningmeester. De voorzitter,
de secretaris en de penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur.
2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging.
De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en
kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie (3) jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een
door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend
bestuurslid is één maal onmiddellijk herbenoembaar.
6. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk
een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
7. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 11 tot en met 14 zoveel mogelijk van toepassing.

Artikel 9
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging, met de voorbereiding van de bestuursvergadering, uitvoering van bestuursbesluiten en het financieel beheer.
2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 10
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.

Algemene ledenvergaderingen
Artikel 11
De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.

Artikel 12
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, de donateurs alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd.
Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.

 1. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene ledenvergadering. Een stemgerechtigde kan zich behoudens benoeming van bestuursleden niet laten vertegenwoordigen. Betreft het een stemming over benoeming van bestuursleden dan kan louter een stemgerechtigd lid voor de gevolmachtigde optreden.
 2. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.
 3. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden.
  5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
 4. Indien het bestuur bij de oproeping tot een algemene ledenvergadering de mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de leden bevoegd hun stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits:

– de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden bekend gemaakt.

– het lid kan worden geïdentificeerd.

– het lid rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering; en

–  indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, het lid kan deelnemen aan de beraadslagingen.

De hiervoor genoemde voorwaarden kunnen bij reglement worden vastgesteld.

 1. Indien het bestuur de mogelijkheid hiertoe schriftelijk heeft geopend, kunnen stemmen voorafgaand aan de algemene ledenvergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan de dertigste dag voor die van de vergadering, op een speciaal daartoe aangewezen e-mailadres. Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die in de algemene ledenvergadering worden uitgebracht.

Artikel 13
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid.
Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar
leiding.
2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend.
Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd
gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.
Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 14
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering
brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over.
Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen.

 1. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
 2. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 3. De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.
  5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de algemene
  ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

Artikel 15
1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo
dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.
2. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van een advertentie in ten minste één in Nederland veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijk (daaronder begrepen mail) mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

 

Statutenwijziging
Artikel 16
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor
de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden
ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.

Ontbinding en vereffening
Artikel 17
1. Het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door
de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

Reglementen
Artikel 18
1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of
niet volledig wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.

Commissies
Artikel 19
Commissies zijn bundelingen van leden die gelijkgerichte belangen hebben. Samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van de commissies worden in het huishoudelijk reglement geregeld;

Slotbepaling
Artikel 20
1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die
niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

 1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan: Bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.

De laatste wijziging van de statuten is geweest op 08-03-2021 bij Notariskantoor Hoekstra & Partners te Zwolle.

De officiële akte is opgeslagen in het archief van de VVP.