Uitspraak in de bezwaarprocedure

UITSPRAAK IN DE BEZWAARPROCEDURE

Er is eindelijk een uitspraak in ons bezwaar bij de NZa ten aanzien van de beroepentabel. Tot onze grote teleurstelling is ons bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. Tegelijkertijd heeft het bezwaar en onze jarenlange lobby wel gezorgd dat de NZa veranderingen in de regelgeving gaat doorvoeren. En met die ontwikkeling zijn we heel erg blij. De inzet van de VVP heeft ervoor gezorgd dat de regelgeving ten aanzien van de beroepentabel constant ter discussie is gesteld, en dit heeft uiteindelijk geleid tot een positief resultaat. Hieronder een verkorte weergave van de uitspraak van de NZa.

De VVP heeft via bezwaar op de tafiefbeschikking geprobeerd de beroepentabel aan de vechten. De NZa heeft de VVP niet als belanghebbende aangemerkt, omdat de VVP, noch haar achterban, zelf tarieven kunnen declareren. Om die reden heeft de VVP slechts een afgeleid belang bij de betreden beschikking. De VVP is om die reden niet-ontvankelijk in haar bezwaar. Het feit dat de VVP een verzoek heeft ingediend om op de beroepentabel te worden opgenomen en dat verzoek is afgewezen, doet aan voorgaande niet af, zo stelt de NZa. Vanwege het niet ontvankelijk zijn, komt de NZa niet tot een inhoudelijk oordeel ten aanzien van het bezwaar van de VVP.
De NZa stelt vervolgens dat het afgegeven signaal, dat de beroepentabel in de huidige praktijk wellicht ongewenste effecten heeft voor individuele beroepsbeoefenaren, mee zal worden gewogen in de doorontwikkeling van het g-ggz beleid. Het doel en de werking van de beroepentabel is nader bekeken en de NZa is voornemens om in dit verband per 2018 een aantal wijzingen in de regelgeving door te voeren.
De NZa stelt aanvullend in het bezwaar het volgende:

“Beleid 2018.
De NZa constateert dat door het onderscheid tussen tijdschrijvende en ondersteunende beroepen de huidige beroepentabel potentieel perverse prikkels teweeg brengt. Daarbij is het de vraag of de huidige beroepentabel op dit moment nog wel bijdraagt aan de waarborging van de kwaliteit van de zorg. Reden hiervoor is dat er inmiddels nieuwe initiatieven zijn op het gebied van kwaliteit zoals een kwaliteitsstatuut. Deze nieuwe ontwikkelingen verminderen de noodzaak om in de NZa-regels zaken als een beroepentabel op te nemen. De NZa erkent daarbij dat het effect dat optreedt wanneer de werkzaamheden van de niet-tijdschrijvende beroepen onnodig worden ingevuld door een duurdere beroepsbeoefenaar die wel tijd mag schrijven, onwenselijk kan zijn.
Mede om de voornoemde reden heeft de NZa het nut, de noodzaak en effecten van de beroepentabel geëvalueerd en is de NZa tot de conclusie gekomen dat de huidige opzet aanpassing behoeft. De NZa heeft daarom eerder dit jaar besloten om in de beroepentabel per 2018 het onderscheid tussen tijdschrijvende en ondersteunende beroepen op te heffen met dien verstande dat beiden gaan tijdschrijven. De tijd van de beroepen die vanaf 2018 voor het eerst tijd mogen schrijven, telt nog niet mee in de afleiding naar zorgproducten. Ten tijde van deze beslissing op bezwaar is dit door de NZa nog niet formeel uitgewerkt in regelgeving. Hierbij komt de adviesrol van het NKO inzake de plaatsing van beroepen op de beroepentabel eveneens te vervallen. Deze maatregel beoogt het gemakkelijker te maken voor veldpartijen om op zorggebied te innoveren en om taken te delegeren”.

Het is dus nog niet geheel duidelijk hoe de formele regelgeving eruit gaat zien, en wanneer de tijd die de PDW-er investeert in cliëntgebonden contacten ook declarabel is voor GGZ instellingen. Het is bekend dat er een nieuw bekostigingssysteem komt, maar nog niet hoe dat eruit gaat zien. Hoewel wij als bestuur zeer content zijn met de aangekondigde veranderingen in de regelgeving, houden wij ook nog een slag om de arm. Het is voor veel GGZ instellingen nog altijd een grote kostenpost om PDW-ers in te zetten, en dit zal nog minimaal anderhalf jaar aanhouden.
Wij blijven de ontwikkelingen dan ook scherp in de gaten houden en zullen de NZa vragen om verdere uitleg. De uitspraak van bezwaar zal binnenkort op de website van de NZa te lezen zijn. De link hiernaartoe zullen wij in de volgende nieuwsbrief vermelden.

Bestuur VVP